Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

  • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่นๆตามกฏหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์ ตามกฏหมายว่าด้วยเลื่อยยนต์ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฏหมายว่าด้วยสวนป่า และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่ดินในระดับจังหวัด
  • ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย