Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

  • การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  • การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำหรือคำรับรองมาตราวัดน้ำ
  • ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
  • ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
  • ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย