Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างสำนักงาน

โครงสร้างสำนักงาน

     ตามที่กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 385/2561 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดั้งนี้ 


หน่วยงานภายใน

 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส่วนทรัพยากรน้ำ
 • ส่วนยุทธศาสตร์

หน้าที่และอำนาจตามกฏกระทรวง

 • ปฎิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฎิบัติตามภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด
 • จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการแก้ไขปัญหา และรายงาน สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 • ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฏหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งกฏหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 • ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย