Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

พันธกิจ

พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน