Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ค. 62

มาตรการเสริมสร้างความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

2 พ.ค. 62

มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

2 พ.ค. 62

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
< 1 2