Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

20 มิ.ย. 62

กฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

20 มิ.ย. 62

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙

20 มิ.ย. 62

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
20 มิ.ย. 62

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบการขึ นทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๖2

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
20 มิ.ย. 62

ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2