Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศราคากลาง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างเหมาจัดทำชุดภาชนะรองรับของเสียอันตรายชุมชน

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบริการทั่วไป ประจำส่ว

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำส่ว

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบ

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบ

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบ

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทร

1 ก.พ. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทร

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >