Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อพานพุ่มดอกไม้สด แผนงานพื้นฐานการจัดการน้ำและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว – ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประจำชุดปฏิบัติการที่ 3 โครงการ Phuket Green Island ภูเก็ตเกาะแห่งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส

16 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้และผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากพื้นที่ดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 198 รายการ
1 2 3 4 5 > >>