Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

14 ก.ค. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

9 มิ.ย. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา(เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

9 มิ.ย. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

2 มิ.ย. 63

แจ้ง กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 63

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ และการนำส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

21 พ.ค. 63

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖)

21 พ.ค. 63

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
1 2 3 4 5 > >>