Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 พ.ค. 61

พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ.2520

12 ต.ค. 60

เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด: 253 ครั้ง
11 ต.ค. 60

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

11 ต.ค. 60

พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 182 ครั้ง
11 ต.ค. 60

ระเบียบสำนักนานกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

11 ต.ค. 60

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11 ต.ค. 60

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด: 116 ครั้ง
11 ต.ค. 60

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 249 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
1 2