Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ก.พ. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งบดำเนินงานแผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งในห้องน้ำสำนักงาน งบดำเนินงาน แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ

7 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพ

30 ม.ค. 63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

30 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 404 รายการ
1 2 3 4 5 > >>