Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งบดำเนินงานแผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โครงการ Phuket Green Island ภูเก็ตเกาะแห่งการเจริญเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการบุ

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ทสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงสร้างองค์กร งบดำเนินงาน แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยังยื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรกยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บง 3153 ภูเก็ต โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 302 รายการ
1 2 3 4 5 > >>