Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 64

กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 19.33 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
29 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
29 เม.ย. 64

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 19.33 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
29 เม.ย. 64

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
29 เม.ย. 64

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 (แก้คำผิด)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
29 เม.ย. 64

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
29 เม.ย. 64

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
14 มิ.ย. 62

คู่มือการปฎิบัติงานเรีองร้องเรียน

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >