Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันนี้ (อังคาร 10 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะการระดมความคิดเห็น หัวข้อ “หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” (จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางอารีย์ แสนสม (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

วันนี้ (อังคาร 10 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะการระดมความคิดเห็น หัวข้อ “หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” (จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางอารีย์ แสนสม (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

วันนี้ (อังคาร 10 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะการระดมความคิดเห็น หัวข้อ “หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” (จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางอารีย์ แสนสม (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

10 ก.ย. 62

ข่าว ทสจ.ภูเก็ต

ดูทั้งหมด
วันนี้ (วันที่17กันยายน2562) เวลา 09.30น. นางพัชรินทร์ ยีตำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมฯ

วันนี้ (วันที่17กันยายน2562) เวลา 09.30น. นางพัชรินทร์ ยีตำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมฯ

วันนี้ (วันที่17กันยายน2562) เวลา 09.30น. นางพัชรินทร์ ยีตำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมฯ

17 ก.ย. 62