Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รับฟังข้อมูลสภาพปัญหาด้านการวางผังเมือง คมนาคม Smart City และปัญหาอุทกภัย ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รับฟังข้อมูลสภาพปัญหาด้านการวางผังเมือง คมนาคม Smart City และปัญหาอุทกภัย ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

เมื่อวัน (เสาร์ 3 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รับฟังข้อมูลสภาพปัญหาด้านการวางผังเมือง คมนาคม Smart City และปัญหาอุทกภัย ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

แกลเลอรี่