Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จนท.สนง.ทสจ.ภก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ณ จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผอ. กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม

จนท.สนง.ทสจ.ภก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ณ จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผอ. กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 61
จนท.สนง.ทสจ.ภก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ณ จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผอ. กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม

แกลเลอรี่