Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จนท. สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จนท. สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"  ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 7 มี.ค.61  จนท. สำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"  ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่