Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณและคณะทำงานจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับส่วนภูมิภาค และน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคอชิมบี้ อาคารคอชิมบี้ ศาลาหกลางจังหวัดภูเก็ต

สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณและคณะทำงานจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับส่วนภูมิภาค และน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคอชิมบี้ อาคารคอชิมบี้ ศาลาหกลางจังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณและคณะทำงานจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับส่วนภูมิภาค และน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคอชิมบี้ อาคารคอชิมบี้ ศาลาหกลางจังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่