Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) นำเสนอและร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต (ผลงานโครงการตาสับปะรด) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ (ตรวจประเมินโดย คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.))

นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) นำเสนอและร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต (ผลงานโครงการตาสับปะรด) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ (ตรวจประเมินโดย คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.))

วันนี้ (อังคาร 12 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.ภูเก็ต) และนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต) นำเสนอและร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต (ผลงานโครงการตาสับปะรด) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ (ตรวจประเมินโดย คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.))

แกลเลอรี่