Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนงทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกับคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชั้น 1

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนงทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกับคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชั้น 1

วันนี้ (วันศุกร์ที่3 สิงหาคม 2561) เวลา 13:00-16:00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนงทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกับคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชั้น 1

แกลเลอรี่