Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ยั่งยืน แหล่งน้ำเพียงพอ คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน